• គិតក្រៅពីការឆូតកាត

    បង្កើន​សមត្ថភាព​ទូទាត់បែប​ឌីជីថលរបស់លោកអ្នក។

Visa Contactless

ពង្រីក​កម្មវិធី​ទូទាត់​ឌីជីថល​របស់​លោកអ្នក។

ប្រតិបត្តិការ​កំពុង​បញ្ចប់​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទចល័ត
កូដ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​សរសេរនៅ​លើ​មូនីទ័រ​កំព្យូរទ័រ​
ស្រ្ដី​នៅ​ស្ថានីយ៍​ប្រេងឥន្ធនៈ