• សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa

    វេទិការួមគ្នាមួយសម្រាប់​ការបង់ប្រាក់តាមឧបករណ៍ចល័ត និងឌីជីថល។

ផ្ដល់ជូននូវ​វិធី​បង់ប្រាក់ជាច្រើនប្រភេទ

សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa ​អាច​ជួយលោក​អ្នក​ក្នុងការ​បង្កើត​ និង​គ្រប់គ្រងបទពិសោធន៍​ទូទាត់​ឌីជីថល​របស់លោកអ្នក​ ហើយបង្កើនការការពារព័ត៌មានសម្ងាត់អ្នកប្រើប្រាស់ពី​ការ​ក្លែងបន្លំ។ ខណៈ​ដែល​អតិថិជន​កាន់តែច្រើនរំពឹងរក​ដំណោះស្រាយ​ទូទាត់តាមឧបករណ៍ចល័ត សេវាសញ្ញាសម្ងាត់ Visa ​ផ្ដល់ជូន​នូវ​ឧបករណ៍​សំខាន់ចំនួន​បី ក្នុងការជួយលោក​អ្នក​បំពេញតម្រូវការអតិថិជន។
Man with a laptop, tablet, mobile phone, papers and Square payment device on a desk in front of him.

A left hand holding a mobile phone with a Visa card visible on its screen and an Apple watch on the wrist.
Person holding a mobile phone with a Visa card visible on screen while in front of a payment terminal.
A hand holding a mobile phone showing a Visa card on the screen while in front of a payment terminal.

Woman looking at her mobile phone with Visa Checkout on the screen.
A flatlay of a pizza and a mobile phone showing a transaction threshold of $50 on the screen.

Woman checking her watch on top of a cliff overlooking the ocean.
A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
A woman using a smartphone and man using a laptop both sitting on a couch in front of a television.

Using Apple Pay at a contactless-enabled terminal inside a taxi.
Close up of a hand holding a mobile phone next to a payment terminal.


Illustration of a stopwatch.

ការ​បញ្ចូលគ្នា​តែមួយដង
 

ភ្ជាប់បានយ៉ាងលឿន​ហើយ​ងាយ​ស្រួល​​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា​ច្រើន។
Illustration depicting data transfer on a smartphone.

ក្របខ័ណ្ឌសាមញ្ញ​ និង​អាច​ពង្រីកបាន

ជម្រុញការរីកចម្រើន​តាមរយៈ​គម្រោង​សាមញ្ញ និងអាចពង្រីកបាន​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​បង់​កម្រៃអ្វីឡើយ។​

ការការពាររឹងមាំ
 

ទទួល​នូវ​កម្លាំងរួម​បញ្ចូលគ្នា​​នៃ​សុវត្ថិភាព ​និង​ការការពារ​ទិន្នន័យ​របស់​អតិថិជន។

ចូលទៅកាន់កិច្ចសហការ
 

ចូលរួម​ជាមួយដៃគូ​បច្ចេកវិទ្យាដែល​កំពុងមានការកើនឡើង​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​។