អំពី mVisa

mVisa គឺជាវិធីបង់ប្រាក់ និងទទួលប្រាក់បែបថ្មីដោយប្រើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ។

មិនបាច់ពិបាកកាន់ប្រាក់អាប់ ឬហុចប័ណ្ណទៅអ្នកជំនួញ ឬតម្រង់ជួររង់ចាំនៅធនាគារ ឬទូម៉ាស៊ីនអេធីអ៊ឹមដើម្បីដាក់ ឬដកប្រាក់នោះទេ។

គ្រាន់តែស្កេន បង់ប្រាក់ ជាការស្រេច។