ការគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្រ

បំបាត់ភាពរកាំរកូស និងធ្វើឱ្យការបង់ និងទទួលប្រាក់របស់ B2B ប្រសើរជាងមុន។

គ្រប់គ្រងលើវិក្កយបត្រ


ការគ្រប់គ្រង​វិក្ក័យ​ប័ត្រ​ដំណើរការ​ដូច​ម្ដេច?


អត្ថប្រយោជន៍

ព្រឹត្តិប័ត្រការ​គ្រប់គ្រង​វិក្កយ​បត្រ

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្ម Visa ដែលអាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកបាន។

ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឥឡូវនេះ

ទាក់ទងមក Visa

សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងទម្រង់បែបបទនេះ ដើម្បីឲ្យតំណាង Visa ទាក់ទងទៅលោកអ្នក។

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ


Customer paying for a coffee using a Visa credit card. Unexpected expenditures with company cards, such as eating out, necessitate good spend management protocols
ymabii-info-for-small-business-800x450.jpg
Business owner examining the Visa business software solutions that are enabling their business to grow