• សុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ Visa គ្រប់ទីកន្លែង

    វិធីសាស្រ្តសិន្តសុខជាច្រើនដំណាក់កាលរបស់យើងជម្រុញដល់ការច្នៃបង្កើតថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ

Security news + features

the cost of pin
Chip Cards

The cost of PIN 

pay with visa at the pump
Visa Transaction Advisor

Reducing fraud at the gas pump 

mobile ecommerce payments
Online authentication 2.0

Improving security in e-commerce