កម្មវិធី Payables Automation

ធ្វើឲ្យដំណើរការ​ទូទាត់របស់លោកអ្នកដើរដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ក្នុងការ​បង្កើន​ទុនអាជីវកម្ម។

កម្មវិធី​​​​ Payables Automation


តើកម្មវិធី Payables Automation ​ដំណើរការ​ដូច​ម្ដេច?


អត្ថប្រយោជន៍

ព្រឹត្តិប័ត្រ​អំពី Payables Automation

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាដែល Visa អាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកបាន។

ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឥឡូវនេះ

ទាក់ទងមក Visa

សូមបំពេញព័ត៌មានក្នុងទម្រង់បែបបទនេះ ដើម្បីឲ្យតំណាង Visa ទាក់ទងទៅលោកអ្នក។

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ


Customer paying for a coffee using a Visa credit card. Unexpected expenditures with company cards, such as eating out, necessitate good spend management protocols
ymabii-info-for-small-business-800x450.jpg
Business owner examining the Visa business software solutions that are enabling their business to grow