សហការជាមួយ​ Visa ​ដើម្បី​កសាង​ភក្តីភាពអតិថិជន

កម្មវិធី​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើងជា​ពិសេស​សម្រាប់​បំពេញតម្រូវការ​អ្នកជំនួញ។

ពង្រីក​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ទទួល​យក ​Visa

កម្មវិធី​របស់​យើងខ្ញុំ​គឺ​រចនា​ឡើងជា​ពិសេស​ដើម្បី​ជួយ​អ្នកជំនួញ​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ការ​លក់ ទាក់​ទាញ​អតិថិជន​ថ្មី និង​​​ចែក​ចាយនូវគុណតម្លៃ។

Woman at supermarket counter payment-enabled device making payment with smart phone.

ចាប់​អារម្មណ៍​កម្មវិធីភក្តីភាព ​Visa ឬ?

យើងខ្ញុំ​អាចជួយលោកអ្នក​ចាប់​ផ្ដើមបាន។
Woman at an airport looking up at the flight timetable.