ការគ្រប់គ្រប់ការចំណាយ

អាចមើលការចំណាយ​លម្អិត ខណៈដែល​ធានាបាន​ភាពអនុលោមតាមច្បាប់។

ការគ្រប់គ្រងការចំណាយ


តើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណាយធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេច?


អត្ថប្រយោជន៍

ព្រឹត្តិប័ត្រអំពីការគ្រប់គ្រងចំណាយ

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវា ដែល Visa អាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកបាន។

ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឥឡូវនេះ

A symbol representing a spend management system.

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ


Customer paying for a coffee using a Visa credit card. Unexpected expenditures with company cards, such as eating out, necessitate good spend management protocols
ymabii-info-for-small-business-800x450.jpg
Business owner examining the Visa business software solutions that are enabling their business to grow