ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំលែងខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានការចង្អុលបង្ហាញអំពីអត្រាដែលលោកអ្នកទទួលបាននៅពេលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ Visa ដើម្បី​បង់ប្រាក់​នៅពេល​​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​អន្តរជាតិ។

តោះយើង​ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​គ្នា

នៅពេល​អ្នក​ធ្វើដំណើរ​ជាមួយនឹង Visa អ្នក​ទទួលបាន​សន្ដិសុខទូទាត់​ ភាព​ងាយស្រួល និង​ស្ថានភាព​ខាងក្នុង​សម្រាប់​ការធ្វើ​ដំណើរ​ដែល​មិន​អាច​បំភ្លេចបាន។