អ្វីជាមជ្ឈមណ្ឌលច្នៃបង្កើតថ្មីរបស់ Visa

បទពិសោធន៍ដ៏លេចធ្លោសម្រាប់អតិថិជន និងដៃគូរបស់យើងទាំងអស់។ ស្វែងយល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងនៅខាងក្រោម ហើយកក់ទុកសម្រាប់ការធ្វើទស្សនកិច្ច។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលច្នៃបង្កើតថ្មីរបស់ Visa


ចូលមើលមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើង

Visa Innovation Center San Francisco.
Visa Innovation Center Dubai.
Visa Innovation Center Singapore.
Visa Innovation Center Miami.
Visa London Innovation Center retail space showcasing multiple solutions for the payment ecosystem.

ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីសហការហើយឬនៅ?