នាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្ម ដែលដឹកនាំដោយមានគោលបំណងច្បាស់លាស់

Visa គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើពិភពលោកក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ និងបច្ចេកវិជ្ជាដែល​មាន​ចំនួន​​ប្រតិបត្តិការ​លើសពី 164.7 ប្រតិបត្តិការ​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​នៅ​ទូទាំង​បណ្តាញក្នុង​ពិភពលោករបស់យើង ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មសកល ដែលមានប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេស និងតំបន់ជាង 200 យើង​គោរពនូវ​វប្បធម៌ និងវិធីនៃការធ្វើការផ្សេងៗគ្នា ស្រប​ពេល​ដែលមានការ​ជំរុញ​ដោយ​គោល​បំណង​រួម​– ដើម្បីលើកស្ទួយមនុស្សគ្រប់រូប គ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈ​មាន​វិធី​ទូទាត់​ប្រាក់ និង​ទទួល​​បានការទូទាត់ប្រាក់​ដ៏​ល្អ​បំផុត។

ក្រុមហ៊ុនដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាជន ដែលវិនិយោគលើអ្នក

នៅក្រុមហ៊ុន Visa ​និយោជិត​របស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ ការបង្កើតកន្លែងការងារប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងចម្រុះ គឺជាអាទិភាពដ៏ចម្បង។ គោលការណ៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំ ផ្តល់ការធានាថា ជោគជ័យ​រួម​របស់​យើងគឺ​មិន​មែន​គ្រាន់​តែអំពីការជំរុញឲ្យសម្រេចលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជារបៀបដែលអ្នកស្វែងរកជោគជ័យ។

ចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើង

ចង់ធ្វើឱ្យពិភពលោកជាកន្លែងដែលល្អប្រសើរឡើងឬ? យើងក៏ចង់ធ្វើដូចគ្នាផងដែរ។

រុករក #LifeAtVisa

តាមដានយើងខ្ញុំ និងស្វែងយល់ដោយផ្ទាល់ពីអ្វីអារម្មណ៍ពិតរបស់និយោជិតសម្រាប់ការធ្វើការនៅ Visa ។

ឱកាសច្រើនទៀតនៅក្នុង Visa