ការ​វិនិយោគ​របស់​យើង

ការលើកស្ទួយមនុស្ស​គ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈ​ឧបករណ៍​កសាង​ចំណេះដឹង និងជំនាញ សម្រាប់​លទ្ធភាព​ទទួលបាន​វិធីសាស្រ្ត​ដែលទុកចិត្ត ងាយស្រួល​ដើម្បី​ផ្ទេរប្រាក់។

ភាព​ជា​ដៃគូ​នៅក្នុង​សហគមន៍​សហការ​ទូទាំង​សាកលលោក


និយោជិតធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នា

Visa លើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រនិយោជិតឲ្យមានឥទ្ធិពលតាមរបៀបដែលជម្រុញពួកគេមិនថាតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្ត ការផ្តល់ជូន ឬការផ្តល់អំណាចដល់ប្រជាជន និងសហគមន៍ដែលកំពុងត្រូវការ។

ម៉ោងសម្រាកដោយស្ម័គ្រចិត្ត

បុគ្គលិក​ទទួលបានម៉ោងសម្រាកដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន​ 16 ម៉ោង។

កម្មវិធីប្រឹក្សាណែនាំ និងប្រាក់កម្ចី

កម្លាំង​ពលកម្ម​របស់​យើង​ជួយប្រឹក្សាណែនាំ​ដល់​អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងកម្មវិធីប្រាក់កម្ចី Kiva ។

កម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ដល់អ្នកធ្វើ (Dollars for Doers)

និយោជិតទទួលបានប្រាក់បាន $10 ក្នុងមួយម៉ោងនៃចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចូលរួមជួយក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌។


ការធ្វើ​អំពើល្អ​ដែលអាច​វាស់វែងបាន

អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងតូចបំផុត

50 M

យើងប្ដេជ្ញាចិត្ត​ជួយជម្រុគ​តាមផ្នែក​ឌីជីថល​ដល់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​តូច​បំផុតចំនួន​ 50 លានអាជីវកម្ម ទូទាំង​ពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ 2023 ជាផ្នែកមួយ​នៃ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែ​ង​របស់​យើង​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ភាព​ជឿនលឿន​ទៅមុខ​ផ្នែក​សមធម៌​ឌីជីថល។

សមធម៌ និងបរិយាប័ន្ន

500 M

យើង​បាន​សម្រេច​គោលដៅរបស់​យើង​ដើម្បីផ្ដល់ដល់​មនុស្ស​ 500 នាក់​ដែល​មិនបាន​ទទួលសេវាកម្ម​ធនាគារ​/​មិន​បាន​ទទួល​សេវាកម្ម​គ្រប់គ្រាន់​ លទ្ធភាព​ប្រើប្រាស់​គណនី​ទូទាត់ប្រាក់​តាម​ឌីជីថល ត្រឹមឆ្នាំ 2020 និង​កំពុង​បន្តកិច្ចការនេះ។

សហគមន៍

80 %

យើងមាន​និយោជិត 80% ដែលចូលរួមនៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Visa ដើម្បី​ផ្ដល់ជូន​ដល់​សហគមន៍​របស់​ពួកគេ​​នៅក្នុងឆ្នាំ 2022*។

* ទិន្នន័យ​ដែលបាន​វាយតម្លៃ​ក្នុង​ឆ្នាំ​សារពើពន្ធ 2022 (FY22), ដែល​ដំណើរការ​ពីខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ដល់​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ស្វែងយល់អំពីមូលនិធិ Visa

មូលនិធិ Visa ស្វែងរក​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​បរិយាប័ន្ន ដែល​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​ គ្រប់ទីកន្លែង​អាច​រីកចម្រើន។