• គំនិតផ្ដួចផ្ដើម​ផលជះ​សង្គម​របស់ Visa

    Visa ប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្ន សមធម៌ និងចីរភាពដើម្បី​មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់កន្លែងអាច​រីកចម្រើន។

យើង​ចង់​ឲ្យ​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែង​រីកចម្រើន

ផលប៉ះពាល់សង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ Visa ក្នុងការបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្ន សមធម៌ និងចីរភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់កន្លែង។ ការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងគឺលើការជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលប្រើប្រាស់វិសាលភាពនៃបណ្តាញរបស់យើង ផលិតផលរបស់យើង ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង និងជំនាញការរួម ព្រមទាំងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់និយោជិតរបស់យើងក្នុងការឈានទៅដល់អ្នកដែលទទួលបានសេវាមិនគ្រប់គ្រាន់តាមបែបប្រពៃណី ដោយផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវលទ្ធភាពទទួលបានធនធានដែលអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ច អាជីវកម្ម និងសហគមន៍របស់ពួកគេបាន។

អាជីវកម្មខ្នាតតូច

50 M

យើងប្ដេជ្ញាចិត្ត​ជួយ​តាមផ្នែក​ឌីជីថល​ដល់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​តូច​បំផុត​ 50 លានអាជីវកម្ម ទូទាំង​ពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ 2023 ជាផ្នែកមួយ​នៃ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែ​ង​របស់​យើង​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ភាព​ជឿនលឿន​ទៅមុខ​ផ្នែក​សមធម៌​ឌីជីថល។

សមធម៌ និងបរិយាប័ន្នកម្ម

500 M

យើង​បាន​សម្រេច​គោលដៅរបស់​យើង​ដើម្បីផ្ដល់ដល់​មនុស្ស​ 500 នាក់​ដែល​មិនបាន​ទទួលសេវាកម្ម​ធនាគារ​/​មិន​បាន​ទទួល​សេវាកម្ម​គ្រប់គ្រាន់​ លទ្ធភាព​ប្រើប្រាស់​គណនី​ទូទាត់ប្រាក់​តាម​ឌីជីថល ត្រឹមឆ្នាំ 2020 និង​កំពុង​បន្តកិច្ចការនេះ។

សហគមន៍

85 %

យើងមាន​ 85% នៃ និយោជិត​ចូលរួមនៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Visa  ដើម្បី​ផ្ដល់ជូន​ដល់​សហគមន៍​របស់​ពួកគេ​​នៅក្នុងឆ្នាំ 2021។


កម្មវិធី និងភាពជាដៃគូ ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំង


និយោជិតធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នា

Visa លើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រនិយោជិតឲ្យមានឥទ្ធិពលតាមរបៀបដែលជម្រុញពួកគេមិនថាតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្ត ការផ្តល់ជូន ឬការផ្តល់អំណាចដល់ប្រជាជន និងសហគមន៍ដែលកំពុងត្រូវការ។

មូលនិធិ Visa