ការ​វិនិយោគ​របស់​យើង

ការលើកស្ទួយមនុស្ស​គ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈ​ឧបករណ៍​កសាង​ចំណេះដឹង និងជំនាញ សម្រាប់​លទ្ធភាព​ទទួលបាន​វិធីសាស្រ្ត​ដែលទុកចិត្ត ងាយស្រួល​ដើម្បី​ផ្ទេរប្រាក់។

ភាព​ជា​ដៃគូ​នៅក្នុង​សហគមន៍​សហការ​ទូទាំង​សាកលលោក

Practical Business Skills logo

ធនធាន​អប់រំ​ហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាលឌីជីថលសកលនេះ ដែលនាំមកជូនដោយ Visa ផ្តល់នូវធនធានអប់រំឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីជួយម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងតូចបំផុតឲ្យចាប់ផ្តើម គ្រប់គ្រង និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

Women's World Banking logo

ផ្តល់អំណាចផ្នែក​អាជីវកម្ម​ដែលដឹកនាំដោយ​ស្រ្តី

ភាពជាដៃគូរបស់មូលនិធិ Visa នេះផ្តល់អំណាចជាលក្ខណៈហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត និងខ្នាតតូចដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។

Hand in Hand International logo.

ការគាំទ្រដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុតរនៅកេនយ៉ា

ភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយនឹងអង្គការ Hand in Hand ផ្ដល់ប្រភេទអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុតជាង 10,000 អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា ដែល 75% នៃអាជីវកម្មទាំងនោះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយស្ត្រី ដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានអាជីវកម្ម និងការអប់រំជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលទ្ធភាពធំទូលាយក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

Visa’s UMKM Bisa! campaign with Gojek logo
VillageCapital logo
IFAD logo with byline phrase Investing in rural people.
TechnoServe logo with byline phrase Business Solutions to Poverty.
Visa’s partnership with IFundWomen displaying grant program winners.
Kiva logo

និយោជិតធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នា

Visa លើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រនិយោជិតឲ្យមានឥទ្ធិពលតាមរបៀបដែលជម្រុញពួកគេមិនថាតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្ត ការផ្តល់ជូន ឬការផ្តល់អំណាចដល់ប្រជាជន និងសហគមន៍ដែលកំពុងត្រូវការ។

ម៉ោងសម្រាកដោយស្ម័គ្រចិត្ត

បុគ្គលិក​ទទួលបានម៉ោងសម្រាកដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន​ 16 ម៉ោង។

កម្មវិធីប្រឹក្សាណែនាំ និងប្រាក់កម្ចី

កម្លាំង​ពលកម្ម​របស់​យើង​ជួយប្រឹក្សាណែនាំ​ដល់​អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងកម្មវិធីប្រាក់កម្ចី Kiva ។

កម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ដល់អ្នកធ្វើ (Dollars for Doers)

និយោជិតទទួលបានប្រាក់បាន $10 ក្នុងមួយម៉ោងនៃចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចូលរួមជួយក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌។


ការធ្វើ​អំពើល្អ​ដែលអាច​វាស់វែងបាន

អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងតូចបំផុត

50 M

យើងប្ដេជ្ញាចិត្ត​ជួយជម្រុគ​តាមផ្នែក​ឌីជីថល​ដល់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​តូច​បំផុតចំនួន​ 50 លានអាជីវកម្ម ទូទាំង​ពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ 2023 ជាផ្នែកមួយ​នៃ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែ​ង​របស់​យើង​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ភាព​ជឿនលឿន​ទៅមុខ​ផ្នែក​សមធម៌​ឌីជីថល។

សមធម៌ និងបរិយាប័ន្ន

500 M

យើង​បាន​សម្រេច​គោលដៅរបស់​យើង​ដើម្បីផ្ដល់ដល់​មនុស្ស​ 500 នាក់​ដែល​មិនបាន​ទទួលសេវាកម្ម​ធនាគារ​/​មិន​បាន​ទទួល​សេវាកម្ម​គ្រប់គ្រាន់​ លទ្ធភាព​ប្រើប្រាស់​គណនី​ទូទាត់ប្រាក់​តាម​ឌីជីថល ត្រឹមឆ្នាំ 2020 និង​កំពុង​បន្តកិច្ចការនេះ។

សហគមន៍

80 %

យើងមាន​និយោជិត 80% ដែលចូលរួមនៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Visa ដើម្បី​ផ្ដល់ជូន​ដល់​សហគមន៍​របស់​ពួកគេ​​នៅក្នុងឆ្នាំ 2022*។

* ទិន្នន័យ​ដែលបាន​វាយតម្លៃ​ក្នុង​ឆ្នាំ​សារពើពន្ធ 2022 (FY22), ដែល​ដំណើរការ​ពីខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ដល់​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ស្វែងយល់អំពីមូលនិធិ Visa

មូលនិធិ Visa ស្វែងរក​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​បរិយាប័ន្ន ដែល​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​ គ្រប់ទីកន្លែង​អាច​រីកចម្រើន។