បទពិសោធន៍នៅ Visa

ចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់ Visa និងជួយកែប្រែវិធីដែលពិភពលោកបង់ប្រាក់។


Two seated men discussing laptop display.

Man and woman at table with closed laptop discussing document.
កម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តរបស់និយោជិត

បុគ្គលិកប្រើ GivingStation ដើម្បីតាមដានម៉ោងស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីរង្វាន់សម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Visa

ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ Visa តែងតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តឆ្នើមម្នាក់ពី​តំបន់នីមួយៗ​ ដោយផ្អែកលើចំនួនម៉ោងស្ម័គ្រចិត្ត ​ដែលពួកគេបានធ្វើតាមរយៈ GivingStation​ ។

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្វែងរកឱកាសគ្រប់កន្លែងរបស់លោកអ្នកហើយឬនៅ?

ដំណើរផ្សងព្រេងលើវិថីការងាររបស់លោកអ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!