បទពិសោធន៍នៅ Visa

ចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់ Visa និងជួយកែប្រែវិធីដែលពិភពលោកបង់ប្រាក់។

ស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នក

ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារ Visa ដើម្បីរកឃើញវិថីការងាររបស់លោកអ្នក

ទៅកាន់សកលលោក

Two seated men discussing laptop display.

ការច្នៃបង្កើតថ្មីគឺនៅក្នុង DNA របស់យើង

Man and woman at table with closed laptop discussing document.

ក្រុមការងាររបស់យើង


ភាពចម្រុះ + សមភាពនៅ Visa


រង្វាន់ Visa សរុប


តបស្នងទៅសហគមន៍វិញ

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈសកល ទំនួលខុសត្រូវរបស់ Visa រួមមាន ការរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍ ដែលយើងរស់នៅ ធ្វើការ និងធ្វើអាជីវកម្ម។

ធ្វើឲ្យពិភពលោកជាកន្លែងដែលប្រសើរឡើង

តាមរយៈ Visa GivingStation* ដែលជាឧបករណ៍​ច្នៃបង្កើតថ្មីតាមអ៊ីនធឺណិត និយោជិតអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអំ​ណោយ​ផ្គូផ្គង និងកម្មវិធីបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ Visa។ * មិនមានផ្តល់ជូននៅគ្រប់ទីតាំងឡើយ។ 

កម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តរបស់និយោជិត

បុគ្គលិកប្រើ GivingStation ដើម្បីតាមដានម៉ោងស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីរង្វាន់សម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Visa

ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ Visa តែងតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តឆ្នើមម្នាក់ពី​តំបន់នីមួយៗ​ ដោយផ្អែកលើចំនួនម៉ោងស្ម័គ្រចិត្ត ​ដែលពួកគេបានធ្វើតាមរយៈ GivingStation​ ។

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្វែងរកឱកាសគ្រប់កន្លែងរបស់លោកអ្នកហើយឬនៅ?

ដំណើរផ្សងព្រេងលើវិថីការងាររបស់លោកអ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!