• ទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែង

    ការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាកាន់តែប្រសើរឡើង។

ការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ

បណ្ដាញសកលរបស់ Visa គឺជាវេទិកាដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការលើកកម្ពស់​ការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ។។ តាមរយៈការនាំយកប្រជាជនឲ្យចូលក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្លូវការ យើងធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរឡើង បង្កើតឱកាស និង​ពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច។

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Farmers load hay on to a tractor in China.