ចាប់ផ្តើមវិជ្ជាជីវៈនៅ Visa របស់លោកអ្នក

គិតឲ្យបានធំ និងបង្កើតភាពខុសពីគេ។

Explore opportunities outside the United States

អាជីពជាន់ខ្ពស់

មិនថាលោកអ្នកមាន ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​លើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ឬហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ នៅ Visa តែងតែមានតំណែងមួយសម្រាប់លោកអ្នកជានិច្ច។ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឱ្យលោកអ្នកបានសិក្សាពីថ្នាក់ដឹកនាំ​សំខាន់ៗក្នុងវិស័យនេះ ខណៈពេលដែលមានឱកាសចូលរួមចំណែកជាមួយអាជីវកម្ម ដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់រយលាន​នាក់​ នៅទូទាំងពិភពលោក។

មានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬ?

Visa ស្វែងរកនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងនិស្សិតកំពុងសិក្សា សម្រាប់មុខតំណែងពេញម៉ោង និងកម្មសិក្សា។ បេក្ខជននឹងទៅបំពេញការងារក្នុងផ្នែកទីផ្សារ ផលិតផល ហិរញ្ញវត្ថុ និងយុទ្ធសាស្ដ្រ ដែលការងារផ្នែកទាំងនេះនឹងជួយកសាងជំនាញដល់ពួកគេ ហើយពួកគេនឹងមានឱកាសជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ Visa​ ។

កាលបរិច្ឆេទ ៖| បរិវេណ / ឈ្មោះស្ថាប័ន​ ៖| ឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍ ៖ |

ការស្វែងរកការងារ

Visa volunteers landscaping in an urban setting.