ប័ណ្ណឥណទាន Visa

An Image of two individuals where one person hands a Visa credit card to another.

ទាក់ទង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​របស់លោកអ្នកដើម្បីទទួល​ប័ណ្ណឥណទាន Visa ដែលសមស្របនឹង​តម្រូវការរបស់លោកអ្នក។