ប័ណ្ណ Visa បង់ប្រាក់ជាមុន

ទាក់ទង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​របស់លោកអ្នក​ដើម្បីទទួលប័ណ្ណ Visa បង់ប្រាក់ជាមុន ដែលសមស្របនឹងតម្រូវការលោកអ្នក។