ការពារប្រសើរជាងមុនប្រឆាំងនឹង
ការវាយប្រហារប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត

មកដល់ឆាប់ៗនេះពី Visa និង FireEye ។

សូមណែនាំកម្មវិធី Visa Threat Intelligence បង្កើតដោយ FireEye

យុទ្ធសាស្រ្តការពារថ្មីមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់របស់លោកអ្នក។

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ

Barista making cup of coffee.