ការពារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកពីការក្លែងបន្លំ

រក្សាប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព

គោលការណ៍ណែនាំនៃការទទួលយកប័ណ្ណ Visa

ការការពារការក្លែងបន្លំ

Visa ផ្តល់សម្ភារៈជាច្រើន ដើម្បីគាំទ្រការបង្ការ​ការក្លែងបន្លំ ការប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងហានិភ័យរបស់លោកអ្នក។ សិក្សាពីដំណាក់កាលដើម្បីធានាដល់ភាពស្របច្បាប់នៃប័ណ្ណ Visa នីមួយៗ ម្ចាស់ប័ណ្ណ និងប្រតិបត្តិការ។


ការប្រគល់ប័ណ្ណ
ស្រ្តីកំពុងទិញទំនិញ
ស្រ្តីកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទ
ប័ណ្ណ និងកុំព្យូទ័រ
បុរសកំពុងប្រើកុំព្យូទ័រ

ហុចកុំព្យូទ័រយួរដៃឱ្យ

សិក្សាពីរបៀបបង្ការការក្លែងបន្លំ

Visa អាចជួយអ្នកការពារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក
គោលការណ៍ណែនាំនៃការទទួលយកប័ណ្ណ Visa