កន្លែងរង់ចាំនៅ Visa គ្រប់កន្លែង 2017

Visa ចាប់ផ្តើមព្រឹត្តិការណ៍ច្នៃបង្កើតថ្មីនៅទីក្រុង Austin