មូលនិធិ Visa

មូលនិធិ Visa គឺសំដៅដល់ការគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ ដែលទាំងបុគ្គល អាជីវកម្ម និងសហគមន៍សុទ្ធតែអាចរីកចម្រើនបាន។

អំពីមូលនិធិ Visa

មូលនិធិ Visa សំដៅដល់ការគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលក្នុងនោះទាំងបុគ្គល អាជីវកម្ម និងសហគមន៍សុទ្ធតែអាចរីកចម្រើនបាន។ តាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណង និងការវិនិយោគ មូលនិធិ Visa ផ្ដល់អាទិភាពទៅលើកំណើននៃភាពចម្រុះផ្នែកសមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាប័ន្នសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងខ្នាតតូចបំផុត។ មូលនិធិ ក៏ជួយគាំទ្រចំពោះតម្រូវការដែលសហគមន៍ជារួមត្រូវការ រួមទាំងការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងពេលមានវិបត្តិ។ មូលនិធិ Visa ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអង្គភាព 501(c)3 ។
animated person on tv
four animated people
animated people on laptops

អភិក្រម និងយុទ្ធសាស្រ្ត

grocery store

កម្មវិធី និងភាពជាដៃគូ

ដើម្បី​ជំរុញការងារ​របស់​យើង​ឆ្ពោះទៅមុខ​ទៅរក​ប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែលកាន់តែមាន​សមធម៌​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ខ្នាតតូចបំផុត និង​ខ្នាតតូចយេនឌ័រចម្រុះ​និងបរិយាប័ន្ន យើង​ចាប់ដៃគូជាមួយ​នឹង​អង្គការ​ឈានមុខ​គេ​ទូទាំង​ពិភពលោក។​ ដៃគូ​របស់​យើង​ជាទូទៅ​ស្ថិត​នៅក្នុង​ប្រភេទ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រភេទ​បី​ខាងក្រោម៖ មិន​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែលគាំទ្រ​ដល់ SMBs ​វិនិយោគគិន និង​អង្គភាព​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ប្រព័ន្ធ​អំណោយផល​ដល់​ SMB កាន់តែ​ទូលំទូលាយ។ ឧទាហរណ៍​ខ្លះៗ​នៃ​ដៃគូ​របស់​យើង​មានដូចជា៖
American Red Cross logo.
The Asia Foundation logo.
Brac logo.
Compass family services Housing Support Hope logo.
First Place for Youth logo
Gender Smart logo
KIVA logo
LISC logo
Mercy Corps logo.
Pro mujer logo.
Tipping point community logo.
Tipping point fund logo.
University of California San Francisco logo.