• មូលនិធិ Visa

    មូលនិធិ Visa គឺសំដៅដល់ការគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ ដែលទាំងបុគ្គល អាជីវកម្ម និងសហគមន៍សុទ្ធតែអាចរីកចម្រើនបាន។


American Red Cross logo.
The Asia Foundation logo.
Brac logo.
Compass family services Housing Support Hope logo.
First Place for Youth logo
Gender Smart logo
KIVA logo
LISC logo
Mercy Corps logo.
Pro mujer logo.
Tipping point community logo.
Tipping point fund logo.
University of California San Francisco logo.