• ទទួលយកមនុស្សគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់

    កន្លែងធ្វើការចម្រុះជាតិសាសន៍ និងមានសមភាព ដែលសក្តិសមនឹងលោកអ្នក។

Alfred F. Kelly, C.E.O. of Visa


erin-visa-800x450
adam-800x450
otto-800x450
carolina-800x450


executive-edge-800x450
leadership-accelerator-800x450
talking-crane-800x450
summit-800x450
black-leaders-summit-800x450
visa-university-800x450
visas-educational-assistance-program-800x450

ready-to-return-800x450
parental-leave-800x450
elder-care-800x450


jolen-640x640


berkeley-hass-logo
nsbe-logo
grace-hopper-logo
out-and-equal-logo
hitec
catalyst-logo

anita-borg-logo
hrc-logo
bloomberg-logo
careerbliss-logo
linkedIn-logo
working-mother-logo

ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារនៅ Visa ថ្ងៃនេះ

យើងតែងតែស្វែងរកបុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ជានិច្ច។
ធ្វើការជាមួយយើង