• ទទួលយកមនុស្សគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់

    កន្លែងធ្វើការចម្រុះជាតិសាសន៍ និងមានសមភាព ដែលសក្តិសមនឹងលោកអ្នក។

Alfred F. Kelly, C.E.O. of Visa

Anita Borg logo.
Human Rights Campaign logo.
Bloomberg logo.

ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារនៅ Visa ថ្ងៃនេះ

យើងតែងតែស្វែងរកបុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ជានិច្ច។