ការឧបត្ថម្ភរបស់ Visa—ភ្ជាប់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ដែលភ្ជាប់ពិភពលោក

ការឧបត្ថម្ភនិងភាពជាដៃគូកីឡាមានការកម្សាន្ត,ម៉ូដ​ខោអាវដែលមានសមត្ថភាពប្រមូលមនុស្សជុំវិញពិភពលោកនិងជំរុញយើងទៅមុខនិងដល់កម្រិតលើសពីការរំពឹង។ ចាប់ពីកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកដល់ FIFA Women's World Cup™ NFLយើងគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍ល្បីៗជំរុញទឹកចិត្តនិងភ្ជាប់មនុស្សគ្រប់ទីកន្លែង។

Visa, Olympics, Paralympics worldwide partner triposite logo

Mikaela Shiffrin, Team Visa - ©Getty Images - All rights reserved

Mikaela Shiffrin, Team Visa - ©Getty Images - រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង

Visa Logo and FIFA Women's World Cup 2023 logo with byline "Worldwide Partner of thee FIFA Women's World Cup 2023".

Visa and NFL proud sponsor logo lockup