នៅពេលបុគ្គល និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចជោគជ័យ សហគមន៍នឹងរីកចម្រើន

យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញាវត្ថុ រដ្ឋាភិបាល និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយផ្តល់ជូនសហគមន៍ដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវា និងប្រជាជនដែលមិនមានគណនីធនាគារ ឲ្យទទួលបានដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនវានុវត្តន៍។ យើងក៏កំពុងផ្តល់ការសង្រ្គោះ និងជំនួយដល់ស្ថាប័នជួរមុខ និងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ។

ការធ្វើការជាមួយស្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុ និងដៃគូបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

British Red Cross logo and a Bankable Visa card.

គោលបំណង​របស់​យើង

យើង​កំពុងធ្វើការ​ដើម្បី​លើកម្ពស់​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែង ដោយ​ការ​ផ្ដល់​មធ្យោបាយដ៏ល្អក្នុងការទូទាត់ និង​ទទួលប្រាក់។

មូលនិធិ Visa កំពុងជួយសហគមន៍ឲ្យងើបឡើងពីជំងឺរាតត្បាតនេះ

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1991 យើងបានផ្តល់ជូនកម្មវិធីអប់រំហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោក