នៅពេលបុគ្គល និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចជោគជ័យ សហគមន៍នឹងរីកចម្រើន

យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញាវត្ថុ រដ្ឋាភិបាល និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយផ្តល់ជូនសហគមន៍ដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវា និងប្រជាជនដែលមិនមានគណនីធនាគារ ឲ្យទទួលបានដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនវានុវត្តន៍។ យើងក៏កំពុងផ្តល់ការសង្រ្គោះ និងជំនួយដល់ស្ថាប័នជួរមុខ និងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ។
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.