រួមគ្នា យើងអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទៀតសម្រាប់ភពផែនដីរបស់យើង

យើងសម្រេចបាននូវអព្យាក្រឹតភាពកាបូននៅក្នុងប្រតិបត្ដិការរបស់យើង ហើយបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាអគ្គិសនីដែលអាចកកើតឡើងវិញបាន​ 100% ។¹ ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងគាំទ្រសកម្មភាពអាកាសធាតុជាបន្ទាន់ និងការផ្លាស់ប្តូរទៅរកសេដ្ឋកិច្ចកាបូនទាប។

មនុស្ស 20,000 នាក់ 100% ប្តេជ្ញាចិត្តឆ្ពោះទៅរកចីរភាព

យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយតឹកតាងនៃការិយាល័យរបស់យើង មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មនានា។¹

ការជ្រើសរើសដៃគូដែលមានគោលដៅនិរន្តរភាពដូចគ្នា​ជាមួយយើង

ចាប់ពីការអនុញ្ញាតឱ្យមានជម្រើសប្រើប្រាស់ប័ណ្ណទូទាត់ប្រកបដោយចីរភាព និងការគណនាតឹកតាង CO2 របស់អតិថិជន ប្រតិបត្តិការមួយក្នុងពេលតែមួយ ដើម្បីបង្កើតការធ្វើដំណើរប្រកបដោយចីរភាព និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនៅទូទាំងពិភពលោក យើងកំពុងបញ្ចូលនិរន្តរភាពទៅក្នុងភាពជាដៃគូ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់យើង។