រួមគ្នា យើងអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទៀតសម្រាប់ភពផែនដីរបស់យើង

យើងសម្រេចបាននូវអព្យាក្រឹតភាពកាបូននៅក្នុងប្រតិបត្ដិការរបស់យើង ហើយបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាអគ្គិសនីដែលអាចកកើតឡើងវិញបាន​ 100% ។¹ ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងគាំទ្រសកម្មភាពអាកាសធាតុជាបន្ទាន់ និងការផ្លាស់ប្តូរទៅរកសេដ្ឋកិច្ចកាបូនទាប។