មនុស្សគ្រប់គ្នាសមនឹងទទួលបានឱកាសស្មើៗគ្នា

យើងកំពុង ធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រី មនុស្សដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេងៗគ្នា និងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា + សហគមន៍ ពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសមនឹងទទួលបានស្មើៗគ្នាលើវិបុលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។