មនុស្សគ្រប់គ្នាសមនឹងទទួលបានឱកាសស្មើៗគ្នា

យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រី មនុស្សដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេងៗគ្នា និងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា + សហគមន៍ ពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសមនឹងទទួលបានស្មើៗគ្នាលើវិបុលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

បង្កើតលទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ យើងកំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីៗក្នុងការរួមបញ្ចូលបុគ្គល សហគមន៍ និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចកាន់តែច្រើនទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកល។

ពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈបរិយាប័ន្នកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងនវានុវត្តន៍ភាព


ឆ្នាំ 2021 និងតទៅមុខទៀត

យើងកំពុងកសាងបរិយាកាសដែលសាវតា និងទស្សនៈចម្រុះ ឱ្យមានឈ្មោះល្បីល្បាញ និងជំរុញភាពជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។