មនុស្សគ្រប់គ្នាសមនឹងទទួលបានឱកាសស្មើៗគ្នា

យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រី មនុស្សដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេងៗគ្នា និងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា + សហគមន៍ ពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសមនឹងទទួលបានស្មើៗគ្នាលើវិបុលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។