ទាក់ទងមក Visa

មានសំណួរ ឬត្រូវការជំនួយក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដោយប្រើកាត Visa របស់អ្នក? តែង​តែ​មានវិធីទាក់ទងមកយើងជានិច្ច។


ជំនួយបន្ថែម

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រអតិថិជន

សម្រាប់សំណួរទូទៅ និងកង្វល់ទាក់ទងនឹងកាត Visa ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមចូលទៅ​មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្ររបស់យើង។

ចូលមើល សេវាគាំទ្រអតិថិជន


សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

សំណួរសម្រាប់ធនាគាររបស់អ្នក

ធនាគាររបស់អ្នក ឬអ្នកចេញកាត ដែលបានផ្ដល់កាត Visa ដល់អ្នក គឺអាចឆ្លើយសំណួរការទូទាត់វិក្កយបត្រតាម​អ៊ីនធឺណិត ការត្រួតពិនិត្យ​សមតុល្យទឹកប្រាក់​ ការប្ដូរយក​រង្វាន់ ឬការជំទាស់លើការគិតថ្លៃផ្សេងៗ។ រកមើលព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដែលមាននៅផ្នែក​ខាងក្រោយនៃកាតរបស់អ្នក។

ជំនួយសម្រាប់អ្នកជំនួញ និងអាជីវកម្មខ្នាតតូច