ចាប់ផ្តើមទទួលការទូទាត់តាម Visa

ក្លាយជាដៃគូអាជីវកររបស់ Visa
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
what is a merchant account

ការណែនាំទៅលើអនុលោមភាព​ និងការទទួលយក Visa

ក្លាយជាដៃគូអាជីវករ​របស់ Visa គឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែន! ហើយយើងនឹងជួយលោកអ្នកដើម្បីភាពជោគជ័យ។ ប៉ុន្តែយើងមានគោលការណ៍មួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹង:

ធនធានជំនួយផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ Contactless

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចផ្តល់នូវបទពិសោធន៍នៃការទូទាត់មួយដែលមានភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជន។

ស្វែងយល់បន្ថែម

Woman holding a phone and waiting near a stair case.

ការបង់រំលោះតាមរយៈ Visa

ផ្តល់ជម្រើសដល់អតិថិជនរបស់អ្នកនូវគម្រោងបង់រំលោះនៅលើប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយតាម​ API ឬនៅលើប្រព័ន្ធស្តង់ដាអន្តរជាតិផ្សេងៗ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

Visa Direct

Visa Direct អាចឲ្យលោកអ្នកវេរលុយទៅជុំវិញពិភពលោកបានដោយឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាព។

ស្វែងយល់បន្ថែម