• ក្លាយជាអ្នកជំនួញ Visa នៅថ្ងៃនេះ

    ស្វែងរកធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ហើយក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលទទួលយក Visa

ចាប់ផ្តើមទទួលយក Visa

ក្លាយជាអ្នកជំនួញ Visa ។

merchant-womanserver-pizza-800x450
ការឆូតប័ណ្ណ
មនុស្សម្នាក់ប្រគល់ប័ណ្ណ Visa របស់ខ្លួនទៅឲ្យស្រ្តីដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការ
អ្នកលក់ផ្កាដែលបំពេញប្រតិបត្តិការជាមួយប័ណ្ណ Visa

ការណែនាំអំពីការអនុលោមតាមច្បាប់ និងការទទួលយក Visa

ការក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលទទួលយក Visa គឺជាដំណើរការ​ឆ្ពោះត្រង់ទៅមុខ ហើយយើងនឹងជួយលោកអ្នកឲ្យទទួល​បានជោគជ័យ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា លោកអ្នក​ត្រូវដឹងពីតម្រូវការមួយចំនួន ៖