• ក្លាយជាអ្នកជំនួញ Visa នៅថ្ងៃនេះ

    ស្វែងរកធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ហើយក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលទទួលយក Visa

ចាប់ផ្តើមទទួលយក Visa

ក្លាយជាអ្នកជំនួញ Visa ។
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
what is a merchant account
what is a merchant account
what is a merchant account

ការណែនាំអំពីការអនុលោមតាមច្បាប់ និងការទទួលយក Visa

ការក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលទទួលយក Visa គឺជាដំណើរការ​ឆ្ពោះត្រង់ទៅមុខ ហើយយើងនឹងជួយលោកអ្នកឲ្យទទួល​បានជោគជ័យ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា លោកអ្នក​ត្រូវដឹងពីតម្រូវការមួយចំនួន ៖