• ក្លាយជាអ្នកជំនួញ Visa នៅថ្ងៃនេះ

    ស្វែងរកអ្នកទិញ ហើយក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលទទួលយក Visa

ចាប់ផ្តើមទទួលយក Visa

ក្លាយជាពាណិជ្ជករ Visa។

merchant-womanserver-pizza-800x450
ការឆូតប័ណ្ណ
មនុស្សម្នាក់ប្រគល់ប័ណ្ណ Visa របស់ខ្លួនទៅឱ្យស្រ្តីផ្សេង​ដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការ
អ្នកលក់ផ្កាដែលបំពេញប្រតិបត្តិការជាមួយប័ណ្ណ Visa

ការណែនាំអំពីការអនុលោមតាមច្បាប់ និងការទទួលយក Visa

ការក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលទទួលយក Visa គឺជាដំណើរការ​ឆ្ពោះត្រង់ទៅមុខ ហើយយើងនឹងជួយលោកអ្នកឱ្យទទួល​បានជោគជ័យ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា លោកអ្នក​ត្រូវដឹងតម្រូវការមួយចំនួន ៖