មជ្ឈមណ្ឌលឯកជនភាព Visa

Visa ឱ្យតម្លៃលើទំទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក និងគោរពឯកជនភាពរបស់លោកអ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលឯកជនភាពនេះនឹងជួយលោកអ្នកឱ្យយល់ពីរបៀបដែលយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកតំណដើម្បីជួយឱ្យលោកអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិពីឯកជនភាព និងគ្រប់គ្រងជម្រើសឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកបានផងដែរ។
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.