មជ្ឈមណ្ឌលឯកជនភាព Visa

Visa ឱ្យតម្លៃលើទំនុកចិត្តនិងគោរពឯកជនភាពអ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលឯកជនភាពនឹងជួយអ្នកឲ្យយល់របៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើនិងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក។ អ្នកក៏អាចរកតំណដែលជួយអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកបាន។

ការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពសកល

ការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពសកលរបស់យើងខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូល​ ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
យើងក៏មាន ការជូនដំណឹងអំពី Cookie ដែលពន្យល់អំពីការអនុវត្តរបស់យើងចំពោះ Cookies ស្លាក និងប្រភេទទិន្នន័យ​តាមអ៊ិនធឺណេត​ដែលស្រដៀងគ្នា​ដែលយើងប្រមូលផងដែរ។

ការជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពបន្ថែមខាងក្រោម ផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមតាម​ការតម្រូវដោយច្បាប់៖

ខណៈពេលដែលកម្មវិធីឯកជនភាពសកល Visa ការពាររាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ ផលិតផល និងប្រព័ន្ធ Visa មួយចំនួនដែលមានការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ការជូនដំណឹងទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាក់លាក់របស់អាជីវកម្មដែលត្រូវអនុវត្ត។ សូមអានការជូនដំណឹងស្ដីពីឯកជនភាពដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ និងប្រព័ន្ធនានា​របស់យើងខ្ញុំនៅពេលលោកអ្នកចុះឈ្មោះ។

ដើម្បីដាក់បញ្ចូនការស្នើអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពដែលនៅក្រោមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ សូមចូលប្រើ ផតថលសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើង។


ទាក់ទងការិយាល័យឯកជនភាពសកលរបស់ Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.