ដំណោះស្រាយភក្តីភាព និងការផ្តល់ជូន Visa

មិន​ថាលោក​អ្នកកំពុង​បង្កើត​យុទ្ធនាការដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ ដើម្បីជម្រុញការ​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​ ឬ​ចង់​ពង្រឹង​កម្ម​វិធី​ភក្ដីភាព​ដែល​មាន​ស្រាប់ ដំណោះស្រាយចំពោះ «ភក្តីភាព និងការផ្តល់ជូន Visa សកល» អាចជួយឆ្លើយ​តបនឹងគោលដៅ​របស់​លោក​អ្នក​បាន។​​
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.