ផ្តល់​នូវ​បទពិសោធន៍ដល់អតិថិជនដែល​ពាក់ព័ន្ធ និង​ជម្រុញការលក់

អាចផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អតិថិជនថ្មី និងឱ្យពួកគេបន្តត្រលប់មកវិញរហូត។

កម្មវិធីប័ណ្ណភក្ដីភាព

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

ដំណោះស្រាយ

ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​ទូទាត់​​អេឡិច​ត្រូនិកធំបំផុត​របស់​ពិភព​លោក​ដើម្បី​ចាប់យក​អតិថិជនថ្មី ជ​ម្រុញភក្តីភាព បង្កើន​ការ​លក់​ និង​ពង្រឹង​កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹងប្រែង​ផ្នែកទីផ្សារ​របស់​លោកអ្នក។
Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.