• ផ្តល់​នូវ​បទពិសោធន៍ដល់អតិថិជនដែល​ពាក់ព័ន្ធ និង​ជម្រុញការលក់

    អាចផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អតិថិជនថ្មី និងឱ្យពួកគេបន្តត្រលប់មកវិញរហូត។

ផ្តល់​នូវ​បទពិសោធន៍ដល់អតិថិជន​ពាក់ព័ន្ធ និង​ជម្រុញការលក់

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

ដំណោះស្រាយ

ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​ទូទាត់​​អេឡិច​ត្រូនិចធំបំផុត​របស់​ពិភព​លោក​ដើម្បី​ចាប់យក​អតិថិជនថ្មី ជ​ម្រុញភក្តីភាព បង្កើន​ការ​លក់​ និង​ពង្រឹង​កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹងប្រែង​ផ្នែកទីផ្សារ​របស់​លោកអ្នក។
Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Man using laptop displaying digital advertising.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្តើមហើយឬ?

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ពីដំណោះ​ស្រាយ ​Visa ភក្តីភាព និង​​ការ​ផ្ដល់​ជូន។

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ

Woman signing for package using Square Reader on smart phone with her Visa card for payment.
Two women at a desk looking at a tablet and discussing content on it.
Two women looking at mobile phone while at lunch.