• ផ្តល់​នូវ​បទពិសោធន៍ដល់អតិថិជនដែល​ពាក់ព័ន្ធ និង​ជម្រុញការលក់

    អាចផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អតិថិជនថ្មី និងឱ្យពួកគេបន្តត្រលប់មកវិញរហូត។

ផ្តល់​នូវ​បទពិសោធន៍ដល់អតិថិជន​ពាក់ព័ន្ធ និង​ជម្រុញការលក់

ការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ

ដំណោះស្រាយ

ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​ទូទាត់​​អេឡិច​ត្រូនិចធំបំផុត​របស់​ពិភព​លោក​ដើម្បី​ចាប់យក​អតិថិជនថ្មី ជ​ម្រុញភក្តីភាព បង្កើន​ការ​លក់​ និង​ពង្រឹង​កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹងប្រែង​ផ្នែកទីផ្សារ​របស់​លោកអ្នក។

បណ្ដាញ​ពាណិជ្ជកម្ម
សេវាពាក់ព័ន្ធនឹងប័ណ្ណ
ការលោះយករង្វាន់
ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម VisaVue
ការផ្តល់ជូនដល់អ្នកជំនួញ

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្តើមហើយឬ?

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ពីដំណោះ​ស្រាយ ​Visa ភក្តីភាព និង​​ការ​ផ្ដល់​ជូន។
ស្នើព័ត៌មាន
mPOS
ដំណោះស្រាយឌីជីថលរបស់ Visa
Visa Ready