រក្សាអ្នកកាន់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព

ស្វែងយល់អំពី​បទដ្ឋានសន្តិសុខទិន្នន័យឧស្សាហកម្ម​ប័ណ្ណទូទាត់ (PCI DSS)។

ទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីស្តង់ដារសន្តិសុខ

អនុលោមភាព PCI DSS

ស្តង់ដារសន្តិសុខ ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។
pcidss

កម្មវិធីសន្ដិសុខ PIN

pcidss

ស្តង់ដារ​សន្តិសុខ​ទិន្នន័យកម្មវិធីទូទាត់ (PA-DSS)

pcidss

ប្រសិនបើអ្នកកាន់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកត្រូវគេលួចទិន្នន័យ សូមឆ្លើយតបជាបន្ទាន់។