• រក្សាអ្នកកាន់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព

    ស្វែងយល់អំពី​បទដ្ឋានសន្តិសុខទិន្នន័យឧស្សាហកម្ម​ប័ណ្ណទូទាត់ (PCI DSS)។

ទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីស្តង់ដារសន្តិសុខ

pcidss

pcidss
pcidss

ប្រសិនបើអ្នកកាន់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកត្រូវគេលួចទិន្នន័យ សូមឆ្លើយតបជាបន្ទាន់។