• បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី

  ជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយការបំពានដល់​អ្នកជំនួញខ្នាតតូច ផ្នែក​ហានិភ័យប្រព័ន្ធទូទាត់របស់ Visa បានបង្កើត​​កម្មវិធីតម្រូវការសន្តិសុខទិន្នន័យថ្មី​សម្រាប់អ្នក​ទិញ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​កាណាដា ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែមករាឆ្នាំ 2017។

 • បណ្ណាល័យធនធានអ្នកជំនួញ

  បណ្ណាល័យមានឯកសារអំពីព័ត៌មានស៊ីជម្រៅ ដើម្បីជួយដល់អ្នកជំនួញ Visa ស្វែងយល់ពីទទួលយកប័ណ្ណ ការក្លែងបន្លំ សន្តិសុខទិន្នន័យ ការអនុញ្ញាតប័ណ្ណ និងជាច្រើនទៀត។ ទាញយក បោះពុម្ព និងរក្សាទុកព័ត៌មានទាំងនេះនៅអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

 • ចុះបញ្ជីអ្នកផ្តល់សេវាសកល

  ការចុះបញ្ជីនៃអ្នកផ្តល់សេវាសកលរបស់ Visa ជាប្រភពដែលបានកំណត់ចំពោះឧស្សាហកម្មទូទាត់ សម្រាប់ព័ត៌មានភ្នាក់ងារដែលបានចុះបញ្ជីនិងមានអនុលោមភាព ដើម្បីផ្តល់សេវានានាទាក់ទងនឹងការទូទាត់ដល់អតិថិជន និងអ្នកជំនួញ Visa ។

 • សំណួរចោទសួរញឹកញាប់​អំពីកម្មវិធី​ភ្នាក់ងារ​ភាគីទីបី

  ទទួលបានចម្លើយ​សម្រាប់​សំណួរទូទៅ​អំពី​កម្មវិធី​ចុះឈ្មោះ​ភ្នាក់ងារ​ភាគីទីបី។

អនុលោមភាពសន្តិសុខទិន្នន័យ

យើងខ្ញុំផ្តល់នូវធនធានដ៏មានអានុភាពដើម្បីជួយអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ រាប់ចាប់ពីគន្លឹះក្នុងការបង្ការការក្លែងបន្លំទៅដល់បច្ចេកវិទ្យា​សន្តិសុខប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

Presenting a contactless Visa debit card at checkout.

មានសំណួរអំពីអនុលោមភាព?

ស្វែងរកធនធានសន្តិសុខទិន្នន័យបន្ថែមទៀត

តើទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេលួច?

ទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមលេខ (650) 432-2978 ឬ [email protected]