• កម្មវិធី Visa Contactless

    បើកទ្វារទៅកាន់ការទូទាត់ដោយរលូន


Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

គ្រវីមួយដង

មិនបាច់ឆូត ចុះឈ្មោះ ឬប្រើលេខកូដសម្ងាត់។
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

ចាប់យកដោយរលូន

ឧបករណ៍អានដ៏មានសុវត្ថិភាពទទួលយកព័ត៌មានទូទាត់តាមរយៈហ្វ្រេកង់វិទ្យុ ឬបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនៅជិត (NFC)។
Business growth trending upward: illustration.

កាត់បន្ថយការរង់ចាំ

ការទូទាត់រហ័សជាងមុនអាចជួយបង្កើនទំហំប្រតិបត្តិការ។ចុះឈ្មោះជាមួយ Contactless

សូមទាក់ទងទៅធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។