កម្មវិធី Visa Contactless

បើកទ្វារទៅកាន់ការទូទាត់ដោយរលូន

បទពិសោធន៍ Visa Contactless


របៀបដែលវាដំណើរការ

បច្ចេកវិទ្យាទូទាត់គ្មានទំនាក់ទំនងរបស់ Visa Contactless អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទាត់ដោយគ្រាន់តែគ្រវីប័ណ្ណ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់ពួកគេ។
Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

គ្រវីមួយដង

មិនបាច់ឆូត ចុះឈ្មោះ ឬប្រើលេខកូដសម្ងាត់។
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

ចាប់យកដោយរលូន

ឧបករណ៍អានដ៏មានសុវត្ថិភាពទទួលយកព័ត៌មានទូទាត់តាមរយៈហ្វ្រេកង់វិទ្យុ ឬបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនៅជិត (NFC)។
Business growth trending upward: illustration.

កាត់បន្ថយការរង់ចាំ

ការទូទាត់រហ័សជាងមុនអាចជួយបង្កើនទំហំប្រតិបត្តិការ។

វិធីដើម្បីទទួលយក Visa Contactless

មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីចាប់ផ្តើមទទួលយកប្រតិបត្តិការ Visa Contactless ៖

អត្ថប្រយោជន៍

ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកដែលរហ័ស និងងាយស្រួលជាងមុន។

សំណួរ + ចម្លើយ

ចង់ដឹងបន្ថែមឬ? ជ្រើសរើសសំណួរណាមួយខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត។

ចុះឈ្មោះជាមួយ Contactless

សូមទាក់ទងទៅធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។