មានគម្រោងត្រូវធ្វើដំណើរ?

ទទួលយក សុវត្ថិភាព Visa និងភាពងាយស្រួលជាមួយលោកអ្នក។

ការពារការធ្វើដំណើរ

គន្លឹះសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តដែលមានសុវត្ថិភាព មិនថាលោកអ្នកទៅទីណាក៏ដោយ។
how to use credit card
Kayaks on beach with person setting up tent in bright sunlight.

ឧបករណ៍ដាក់ជាប់ខ្លួន

សូមធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយសប្បាយរីករាយ។

ម៉ាស៊ីនគិតលេខអត្រាប្តូរប្រាក់

ប៉ាន់ប្រមាណអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.

Visa TravelMoney

ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបង់ប្រាក់ជាមុនមានសុវត្ថិភាពជាង​សាច់ប្រាក់។

មូលប្បទានប័ត្រអ្នកធ្វើដំណើរ Visa

មានសុវត្ថិភាពជាងសាច់ប្រាក់នៅពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរ។

សេវាជំនួយការធ្វើដំណើរ និងគ្រាមានអាសន្ន

Visa Signature និងម្ចាស់ប័ណ្ណ Visa TravelMoney ទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាបង្អែកនេះ ពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោក។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីសេវាកម្ម

ការចូលប្រើសេវាបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ផ្នែកច្បាប់ ឬមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ។ ថ្លៃចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាទាំងនេះគឺជាទំនួលខុស​ត្រូវរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណ។

វេជ្ជសាស្រ្ត

Visa ផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពីផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដូចជាការពិនិត្យ ការតាមដាន និងការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ហើយក៏អាចណែនាំអំពីវេជ្ជបណ្ឌិត ទន្តបណ្ឌិត និងមន្ទីរពេទ្យ ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដែរ។
Gavel

ផ្នែកច្បាប់

Visa អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងលោកអ្នកជាមួយមេធាវីដែលនិយាយភាសា​អង់គ្លេស និងស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ មានគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត ឬត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់។

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

Visa អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការរៀបចំមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាបន្ទាន់ទៅ​ផ្ទះ ឬមន្ទីរពេទ្យនៅជិតបំផុត។ យើងក៏អាចជួយក្នុងការនាំកុមារតូច​ទៅផ្ទះ ឬទាក់ទងសមាជិកគ្រួសារ និងនិយោជកឱ្យលោកអ្នក។

គន្លឹះក្នុងការធ្វើដំណើរ

អនុវត្តតាមគន្លឹះសាមញ្ញទាំងនេះដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពីប័ណ្ណ Visa របស់លោកអ្នកកំឡុងពេលធ្វើដំណើរ។

ឧបករណ៍បង្ហាញទីតាំងទូ ATM សកល

ស្វែងរកទូ ATM នៅក្បែរទីនេះ ឬនៅគោលដៅធ្វើដំណើរ​របស់លោកអ្នក។

សេវាជំនួយអតិថិជនសកល

ទាក់ទង Visa អំពីសេវាកម្មរបស់ប័ណ្ណពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភព​លោក។

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ

Woman at an airport looking up at the flight timetable.