មានគម្រោងត្រូវធ្វើដំណើរ?

ទទួលយក សុវត្ថិភាព Visa និងភាពងាយស្រួលជាមួយលោកអ្នក។

how to use credit card
Kayaks on beach with person setting up tent in bright sunlight.

ម៉ាស៊ីនគិតលេខអត្រាប្តូរប្រាក់

ប៉ាន់ប្រមាណអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។
Open calculator
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.

Visa TravelMoney

ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបង់ប្រាក់ជាមុនមានសុវត្ថិភាពជាង​សាច់ប្រាក់។

Learn about TravelMoney

មូលប្បទានប័ត្រអ្នកធ្វើដំណើរ Visa

មានសុវត្ថិភាពជាងសាច់ប្រាក់នៅពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរ។
Find out more


វេជ្ជសាស្រ្ត

Visa ផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពីផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដូចជាការពិនិត្យ ការតាមដាន និងការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ហើយក៏អាចណែនាំអំពីវេជ្ជបណ្ឌិត ទន្តបណ្ឌិត និងមន្ទីរពេទ្យ ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដែរ។
Gavel

ផ្នែកច្បាប់

Visa អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងលោកអ្នកជាមួយមេធាវីដែលនិយាយភាសា​អង់គ្លេស និងស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ មានគ្រោះថ្នាក់រថយន្ត ឬត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់។

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

Visa អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការរៀបចំមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាបន្ទាន់ទៅ​ផ្ទះ ឬមន្ទីរពេទ្យនៅជិតបំផុត។ យើងក៏អាចជួយក្នុងការនាំកុមារតូច​ទៅផ្ទះ ឬទាក់ទងសមាជិកគ្រួសារ និងនិយោជកឱ្យលោកអ្នក។


សេវាជំនួយអតិថិជនសកល

ទាក់ទង Visa អំពីសេវាកម្មរបស់ប័ណ្ណពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភព​លោក។
Woman at an airport looking up at the flight timetable.