• ភាពចម្រុះ + សមភាព ៖ បង្កើន​ការសន្ទនា

    នៅ Visa ភាពចម្រុះគឺសំខាន់ជាងការមានគំនិតល្អទៅទៀត — ពោលគឺវាជាស្នូល​នៃភាពជោគជ័យរបស់យើង។

Global Impact News + Features

Ellen Richey and others having a meeting
NATIONAL WOMEN’S DAY

Ellen Richey on the importance of EMV 

People in Africa
FINANCIAL INCLUSION

How Visa is reaching out everywhere 

Lesbian couple happy with a baby
DIVERSITY + INCLUSION

Visa stands up for marriage equality 

Mexico's mobile revolution
Data Insights

Mexico's mobile revolution 

Visa Teams Up With CFSI
Global Impact

Visa Teams Up With CFSI