• ភាពចម្រុះ + សមភាព ៖ បង្កើន​ការសន្ទនា

    នៅ Visa ភាពចម្រុះគឺសំខាន់ជាងការមានគំនិតល្អទៅទៀត — ពោលគឺវាជាស្នូល​នៃភាពជោគជ័យរបស់យើង។