បើកឱកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា

យើងគឺជាបណ្តាញដែលទទួលបានការទុកចិត្ត និងឈានមុខគេលើពិភពលោកក្នុង ការទូទាត់ឌីជីថល ដោយមានបេសកកម្មក្នុងការលុបបំបាត់ឧបសគ្គ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ដោយសារយើងមានជំនឿថា សេដ្ឋកិច្ចដែលរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់រូប គ្រប់ទីកន្លែង លើកកម្ពស់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែង។

3.6 B

កាត Visa ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមនុស្សជុំវិញពិភពលោក1

206 B

ប្រតិបត្តិការទូទាត់2

70 M+

ទីតាំងពាណិជ្ជករជុំវិញពិភពលោក3


BankAmericard

1958

ធនាគារអាមេរិក (Bank of America) ចាប់ផ្ដើមចេញប្រើប័ណ្ណ BankAmericard ដែលជាប័ណ្ណដំបូងដែលមានលក្ខណៈ “ឥណទានវិលជុំ”។

Visa បានចាប់បដិសន្ធិឡើង

1976

ប័ណ្ណ BankAmericard ក្លាយជា Visa ដែលជាឈ្មោះស្ដាប់ទៅដូចគ្នាក្នុងគ្រប់ភាសាទាំងអស់។

ជួបជាមួយនឹង Visa Inc

2007

Visa បង្កើតសាជីវកម្មសកលមួយ ខណៈដែល Visa Europe នៅតែកាន់កាប់ដោយសមាជិក។

Visa’s Lynne Biggar, Kelly Tullier, & a group of 10+ year employees joined by NYSE President Stacey Cunning to celebrate Visa’s 60 years of existence.