• បណ្តាញដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពិភពលោក

  Visa ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមនុស្សគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈដំណោះស្រាយទូទាត់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

 • ការពារប្រព័ន្ធទូទាត់

  ការរក្សាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាសកលឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីចោរលួចតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាការងារ 24/7 របស់យើង។

 • មួយថ្ងៃនៃជីវិត VisaNet

  តើលំនាំនៃការចំណាយរបស់យើងបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់យើងដូចម្តេចខ្លះ? ធ្វើដំណើរនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងជំហាន VisaNet ។

 • ការផ្តល់ជំនួយនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

  ពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានច្រើនជាង 1,5 លាននាក់បានផ្លាស់ទីជម្រកពីការជ្រួលច្របល់នៅក្នុងឆ្នាំ 2010។ ប័ណ្ណបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់ Visa នៅទីនោះដើម្បីជួយពួកគេ។

អំពី Visa

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សកលមួយ ដែលធ្វើការដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជន អាជីវកម្ម ធនាគារ និងរដ្ឋាភិបាល អាចប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលបាន។