បើកឱកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា

យើងគឺជាបណ្តាញដែលទទួលបានការទុកចិត្ត និងឈានមុខគេលើពិភពលោកក្នុង ការទូទាត់ឌីជីថល ដោយមានបេសកកម្មក្នុងការលុបបំបាត់ឧបសគ្គ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ដោយសារយើងមានជំនឿថា សេដ្ឋកិច្ចដែលរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់រូប គ្រប់ទីកន្លែង លើកកម្ពស់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែង។

នវានុវត្តន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

យើងមានបំណងចង់បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែង។

Visa ជួយផ្តល់អនុភាពដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

យើងអនុញ្ញាតឱ្យមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្នែកអាជីវកម្ម ធនាគារ និងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសជាង 200 ប្រទេស និងនៅជុំវិញពិភពលោក។

3.6 B

កាត Visa ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមនុស្សជុំវិញពិភពលោក1

206 B

ប្រតិបត្តិការទូទាត់2

70 M+

ទីតាំងពាណិជ្ជករជុំវិញពិភពលោក3


ការត្រួសត្រាយលើបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់ប្រាក់

ដំណើររបស់យើងចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 1958 ជាឆ្នាំដែលធនាគារអាមេរិក (Bank of America) បានបើកដំណើរការកម្មវិធីប័ណ្ណឥណទានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងបានពង្រីកជាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ 1974 ហើយបានណែនាំ​ប័ណ្ណឥណពន្ធ​នៅឆ្នាំ 1975 ។ ក្នុងឆ្នាំ 2007 អាជីវកម្មតាមតំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានរួមញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជា Visa Inc ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 ក្រុមហ៊ុនបានចូលជាសាធារណៈនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន IPOs ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។

BankAmericard

1958

ធនាគារអាមេរិក (Bank of America) ចាប់ផ្ដើមចេញប្រើប័ណ្ណ BankAmericard ដែលជាប័ណ្ណដំបូងដែលមានលក្ខណៈ “ឥណទានវិលជុំ”។

Visa បានចាប់បដិសន្ធិឡើង

1976

ប័ណ្ណ BankAmericard ក្លាយជា Visa ដែលជាឈ្មោះស្ដាប់ទៅដូចគ្នាក្នុងគ្រប់ភាសាទាំងអស់។

ជួបជាមួយនឹង Visa Inc

2007

Visa បង្កើតសាជីវកម្មសកលមួយ ខណៈដែល Visa Europe នៅតែកាន់កាប់ដោយសមាជិក។

Visa’s Lynne Biggar, Kelly Tullier, & a group of 10+ year employees joined by NYSE President Stacey Cunning to celebrate Visa’s 60 years of existence.