ឱកាសសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលយកសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋាន។

ថាមពលនៃការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ

ផលិតផលរបស់យើងកំពុងជួយប្រជាជនដែលមិនទាន់បានទទួលសេវានៅជុំវិញពិភពលោក។
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

ការផ្ញើ + ការទទួលប្រាក់

នៅកន្លែងជាច្រើនក្នុងពិភពលោក ការទូទាត់ដោយផ្ទាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់អាចមិនមានប្រសិទ្ធិភាព និងមានតម្លៃថ្លៃ។ ដើម្បីជួយក្នុងរឿងនេះ Visa ផ្តល់ជូននូវជម្រើសទូទាត់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានប្រសិទ្ធិភាព អាចជឿជាក់បាន និងឆាប់រហ័សសម្រាប់ប្រជាជនដែលមិនទាន់បានទទួលសេវា។

ការទូទាត់សម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ

នៅទូទាំងអាហ្រ្វិក ឥណ្ឌា និងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងផ្សេងទៀត ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិករបស់ Visa ផ្តល់ដល់ប្រជាជនដែលមិនទាន់បានទទួលសេវានូវមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់ការចាំបាច់ ដូចជា ម្ហូបអាហារ សំលៀកបំពាក់ ថ្នាំពេទ្យ និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន។
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

ការទទួលបានការទូទាត់សម្រាប់ជំនួយសង្គម

ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងប្រើផលិតផល Visa បង់ប្រាក់ជាមុន ដើម្បីបញ្ជូនប្រាក់ទៅប្រជាជនដែលមិនមានគណនីក្នុងធនាគារ និងប្រជាជនដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវា ព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរពីការឱ្យជាសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ ឬសម្ភារៈ។

សហការសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ

ការសម្រេចបាននូវការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរតម្រូវឲ្យធ្វើការសហការជាមួយដៃគូឈានមុខនានា។

អក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ដល់ពិភពលោក

ចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់ Visa

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈលើវិស័យដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយឬនៅ?