បន្ទប់ព័ត៌មាន

គោលដៅរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ Visa ទិន្នន័យព័ត៌មាន និងព័ត៌មានស្ដីពីក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយបំផុត។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ទទួលបានដំណឹងថ្មីៗជាមួយព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត​របស់ Visa ។


ព័ត៌មាន និងទិដ្ឋភាពបន្ថែមពី Visa