សាលារៀនគោលនយោបាយសាធារណៈ

យើងខ្ញុំមានបំណងចង់ក្លាយជាដៃគូ និងអ្នកអប់រំដែលគួរជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងនិយ័តករ។

សាលារៀនគោលនយោបាយសាធារណៈ