• មធ្យោបាយដ៏ល្អក្នុងការបង់ និងទទួលប្រាក់

    យើងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកជំនួញប្រកបអាជីវកម្មដោយមានទំនុកចិត្ត។

អាជីវកម្មរបស់យើង

បច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់យើងធ្វើឲ្យការទូទាត់​ឌីជីថល​ក្លាយជាការ​ពិតសម្រាប់អតិថិជន អាជីវកម្ម ធនាគារ និងរដ្ឋាភិបាល។

Illustration of small business store front with figure in doorway.

អ្នកជំនួញ

អ្នកលក់រាយ ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ ឬក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ដែលទទួលយក Visa។

Bank.

ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចឲ្យអ្នកជំនួញទទួលបានប្រាក់។

Visa credit card.

ធនាគារចេញ​ប័ណ្ណ

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ប័ណ្ណ និងផលិតផលទូទាត់របស់ Visa ។

cardholder with card

អ្នកកាន់ប័ណ្ណ

អ្នកប្រើប្រាស់ ឬអាជីវកម្មដែលប្រើប័ណ្ណ និងផលិតផលទូទាត់របស់ Visa ។

ការឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលមមាញឹក
រូបថតចាស់មួយដែលមានបុរសម្នាក់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ
អាជីវករពីរនាក់នៅហាងកាហ្វេ
បុរសម្នាក់កំពុងនិយាយ