• មធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ទូទាត់ និងទទួលប្រាក់

    យើងផ្ដល់ជូនអតិថិជន និងពាណិជ្ជករ
    ប្រកបអាជីវកម្មដោយមានទំនុកចិត្ត។

អាជីវកម្មរបស់យើង

បច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់យើងបានធ្វើឲ្យការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ក្លាយជាការ​ពិតសម្រាប់អតិថិជន អាជីវកម្ម ធនាគារ និងរដ្ឋាភិបាល។

Illustration of small business store front with figure in doorway.

អាជីវករ

អ្នកលក់រាយ ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ ឬក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ដែលទទួលយក Visa កាត។

Bank.

ធនាគារចេញម៉ាស៊ីនឆូតកាត

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចឲ្យអាជីវករ ទទួលការទូទាត់ប្រាក់តាម​ Visa​ កាត ។ 

Visa credit card.

ធនាគារចេញកាត

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ Visa កាតនិង ផលិតផលការទូទាត់ប្រាក់។

អ្នកប្រើប្រាស់ Visa កាត

អ្នកប្រើប្រាស់ ឬអាជីវកម្មដែលប្រើ​ Visa​ កាត ​និងផលិតផលការទូទាត់ប្រាក់ ។

Historical photo of employees working in a computer room in the 1950s.