នៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃពិភពលោក

ធ្វើឲ្យមានការទូទាត់ជុំវិញពិភពលោក។

អាជីវកម្មរបស់យើង

Visa គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សកល ដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន អាជីវកម្ម ធនាគារ និងរដ្ឋាភិបាលនៅជាង 200 ប្រទេស លើពិភពលោក។
មនុស្សម្នាក់កំពុងទូទាត់នៅតុគិតលុយ
ស្ត្រីម្នាក់កំពុងលក់នំប៉ាវ