ស្វែងរកដៃគូផ្ទេរប្រាក់ដែលមាននៅលើបណ្តាញ Visa

ABA Bank
Bank SinoPac
e-remit
Maybank
NIUM
Public Bank
Sathapana Bank
Taishin
PaySend
Remitly
TransferGo
Western Union
Al Ansari Exchange
Al Muzaini
QIB
SABB
CIBC
MoneyGram
PaySend
Remitly
Simplii
TD
Western Union
ព័ត៌មានអំពីអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយដែលបានរាយបញ្ជីត្រូវបានផ្តល់ជូនជាភាពងាយស្រួល និងសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ប្រហែលជាមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយ Visa Direct ទាំងអស់នោះទេ ហើយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយនីមួយៗ។ Visa មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានបែបនេះទេ។ ឈ្មោះម៉ាក និងស្លាកសញ្ញាទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន ត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមចំពោះផលិតផលនោះទេ។