ស្វែងរក​ដៃគូ​សហការដំណោះស្រាយ Visa Direct

ដៃគូ​សហការដំណោះស្រាយ Visa Direct អាចជួយជំរុញដំណើរការ​ដំណោះស្រាយទូទាត់​របស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Visa ដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរក​ដៃគូ​សហការដែលសាកសមសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក។

ស្វែងរកដៃគូផ្ទេរប្រាក់ដែលមាននៅលើបណ្តាញ Visa

ABA Bank
Bank SinoPac
e-remit
Maybank
NIUM
Public Bank
Sathapana Bank
Taishin
PaySend
Remitly
TransferGo
Western Union
Al Ansari Exchange
Al Muzaini
QIB
SABB
CIBC
MoneyGram
PaySend
Remitly
Simplii
TD
Western Union
ព័ត៌មានអំពីអ្នកផ្ដល់សេវាដំណោះស្រាយដែលមានរាយ ត្រូវបានផ្ដល់ជូនជាភាពងាយស្រួលមួយ និងសម្រាប់គោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ប្រហែលមិនរួមបញ្ចូលអ្នក​ផ្ដល់សេវាដំណោះស្រាយរបស់ Visa Direct ទាំងអស់នោះទេ និងត្រូវផ្អែកលើព័ត៌​មាន​ដែលបានផ្ដល់ជូនដោយអ្នកផ្ដល់សេវាដំណោះស្រាយម្នាក់ៗ។ Visa មិនទទួលខុសត្រូវលើភាពត្រឹមត្រូវនៃ​ព័ត៌មានបែបនេះឡើយ។ ឈ្មោះ និងឡូហ្គោម៉ាកយីហោទាំងអស់ គឺជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេ គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងអត្តសញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមលើ​ផលិតផលឡើយ។