ថ្ងៃនេះ ដៃគូ​សហការទូទាត់ប្រាក់រាប់រាយនាក់របស់ Visa Direct នៅជុំវិញពិភព​លោក​កំពុងបើកដំណើរការ​បម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់


អ្នកទទួល និង PayFacs

ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជករកាន់តែស៊ីជម្រៅ

ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពាណិជ្ជករដែលមាន​ស្រាប់ដោយអនុញ្ញាតបើក​ដំណើរ​ការ​បម្លាស់ទី​សាច់ប្រាក់តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែង³ចំពោះ​ប័ណ្ណឥណពន្ធ​ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន នៅពេលណាដែលពួកគេត្រូវការ សូម្បីតែក្រៅម៉ោង​ធ្វើការធម្មតា​របស់ធនាគារផងដែរ។

សក្ដានុពលសម្រាប់ចរន្តលំហូរប្រាក់ចំណូលថ្មី

ចាប់យកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការផ្ដល់ករណី​ប្រើប្រាស់ជាច្រើននៃការបើកប្រាក់ចំណាយ និង​បម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់⁴ទៅកាន់អតិថិជនអ្នក និង​ពង្រីកទៅដល់ដែនដី និងប្រទេសជាង 190 ប្រទេស។

ទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី

បង្កើតទំនាក់ទំនងអតិថិជនថ្មីតាមរយៈការក្លាយជា​ច្រកទៅកាន់​បណ្ដាញ Visa សម្រាប់​អាជីវកម្មជាច្រើន​ប្រភេទ ដែលរួមមានអ្នកបង់ប្រាក់សាជីវកម្ម ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម និងហ្វីនថិចជាដើម។

តម្រូវកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមតាមបំណង

ជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលសក្ដិសមសម្រាប់ស្ថាប័នរបស់អ្នកដោយបន្ថែមសេវាកម្មតម្លៃបន្ថែមរបស់ Visa Direct ដែលរួមមានការប្ដូរប្រាក់បរទេស (FX) ការរាយការណ៍ និង​ការទូទាត់ ហានិភ័យ និង​ការអនុលោមតាមច្បាប់ និងច្រើនទៀត។


ធនាគាររតនាគារ

ពន្លឿនការកំណើន

អតិថិជនអាចបម្រើទីផ្សារថ្មីដោយប្រើ Visa Direct ដែលអនុញ្ញតឲ្យពួកគេផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ដែនដី និងប្រទេសជាង 190 ប្រទេសតាមរយៈកាត និងគណនី។

សក្ដានុពលប្រាក់ចំណូល

តាមរយៈការផ្ដល់ទាំងកាត និងគណនី ហើយបម្រើករណីប្រើប្រាស់ជាច្រើនតាម Visa Direct អ្នកអាចបន្តឱកាសប្រាក់ចំណូលថ្មី និងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពាណិជ្ជករកាន់​តែស៊ីជម្រៅ។

ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

យើងជាចំណុចចូលប្រើតែមួយគត់¹ទៅកាន់កាតទាំង 15+, ACH ចំនួន 70+ និងទម្រង់ទូទាត់ប្រាក់តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែង (RTP) ចំនួន 10+ តាមរយៈ Visa Direct។

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

Visa Direct ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើ​បណ្ដាញ Visa និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃ​ដៃគូ​សហការ​ដែលជឿទុកចិត្តរបស់យើង ដើម្បីជួយធនាគារឲ្យសម្រេចបានកម្រិតសុវត្ថិភាពដែលពួកគេចង់បាន ពិនិត្យតាមដានហានិភ័យ និងគ្រប់គ្រង​ការអនុលោមតាមច្បាប់​។


ហ្វីនថិច / ISVs

សក្ដានុពលប្រាក់ចំណូល

ករណីប្រើប្រាស់⁴ Visa Direct មានសក្ដានុពលបង្កើត​ថ្លៃ​សេវានៃភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការទូទាត់តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែង ឬឆ្លងព្រំដែន។

ពង្រឹងដំណោះស្រាយបម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់ដែល​មានស្រាប់

ធ្វើឲ្យអតិថិជន និងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់របស់អ្នកសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជម្រើសក្នុងការផ្ញើប្រាក់ និងទទួលប្រាក់ដល់មនុស្ស 8.5 ពាន់លាននាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាង 190+ ប្រទេស និង 160 រូបិយប័ណ្ណ។

ផ្ដល់ករណីប្រើប្រាស់ជាច្រើនប្រភេទ

ចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសរាប់រាយក្រុមហ៊ុន​ដែលផ្ដល់ការទូទាត់ប្រាក់តាម Visa Direct សម្រាប់​ការទូទាត់ទៅវិញទៅមក (P2P) ការទូទាត់ឆ្លងព្រំដែន អ្នកប្រើប្រាស់ និងការបើកប្រាក់ចំណាយលើអាជីវកម្ម សេវាហិរញ្ញវត្ថុ កម្មវិធីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និង​ច្រើនទៀត។⁴

ផ្ដល់ដល់មនុស្សកាន់តែច្រើន

ការពង្រីករបស់ Visa Direct ឲ្យលើសពីកាត និងគណនីចំពោះកាបូបឌីជីថល⁶ ផ្ដល់ការចូលប្រើដល់ មនុស្សចំនួន 8.5 ពាន់លាននាក់សម្រាប់បម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់ឆ្លងព្រំដែន។


ធនាគារចេញប័ណ្ណ

ប្រាក់តម្កល់ឌីជីថលរហ័ស

នៅពេលដែលអ្នកកាន់ប័ណ្ណឥណពន្ធរបស់ Visa ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន​ ទទួលបាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាត ពួកវាអាចចូលប្រើប្រាក់បាន​នៅក្នុង​រយៈពេល 30 នាទី ឬតិចជាងនេះ។⁴

បង្កើនការប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណឥណពន្ធ​

យោងតាមការសិក្សាររបស់ Visa នាពេលថ្មីៗនេះ សកម្មភាព និងកម្រិត​​ប្រតិបត្តិការ​បានកើនឡើងត្រឹម 55% នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណឥណពន្ធ​បានទទួលការទូទាត់ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាតតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែង³តាមរយៈ Visa Direct។⁵

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្លាំងខ្លា

Visa គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធច្រើនស្រទាប់នៃការគ្រប់គ្រង និង​ឧបករណ៍ដែលអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ​ការក្លែងបន្លំ និង​ការអនុលោម​តាមច្បាប់​។⁴

បទពិសោធន៍ P2P ដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង

ធនាគារចេញប័ណ្ណអាចផ្ដល់​​បទពិសោធន៍ទូទាត់​ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាត P2P តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែង³​ក្នុងរយៈពេលកម្មវិធី​មានម៉ាកយីហោស្រាប់របស់ខ្លួន។


សព្វថ្ងៃនេះ ដៃគូ​សហការជិត 500 កន្លែងជាងកំពុងគាំទ្រការទូទាត់ប្រាក់ Visa Direct​

cloudpay logo.

“តាមរយៈសិទ្ធិចូលប្រើប្រាក់ឈ្នួលដែលរកបាន (EWA) ទីបំផុតអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺផ្លាស់ទីប្រាក់ឈ្នួលសុទ្ធឱ្យបានរហ័ស ដែលជួយកែលម្អលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។ យើងកំពុងព្យាយាមលុបបំបាត់ការពន្យារពេលក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ជូនបុគ្គលិកនេះដោយធ្វើឱ្យដំណើរការមានភាពរហ័ស ព្រោះប្រការនេះធ្វើឱ្យបទពិសោធកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ហើយតាមរយៈការធ្វើបែបនេះជាមួយ Visa Direct យើង និងអតិថិជនរបស់យើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ភាពងាយស្រួល និងភាពបត់បែនក្នុងការផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ 24/7/365 ដែលជាធម្មតាមិនអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈបណ្តាញធនាគារបែបចាស់ទេ។

— Nick Newman, ប្រធានផ្នែកផ្ដួចផ្ដើម​យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ CloudPay

step logo.

“លទ្ធភាពក្នុងការផ្ទេរប្រាក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយសារភាពចាំបាច់នៃភាពរហ័សនេះគឺសំខាន់សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។ ជំហានយល់ដឹងពីតម្រូវការអតិថិជន របស់យើងនេះ និងដំណោះស្រាយរបស់យើងដែលបានអនុញ្ញាតដោយ Visa Direct ផ្ដល់សមត្ថភាពប្រគល់ការផ្ទេរប្រាក់ទាំងនោះតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងដល់យើង ដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ទៅឱ្យសមាជិកគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបានភ្លាមៗ។’’

— Horacio Diaz Adda, CFO, ជំហាន

checkout.com logo.
ប្រើប្រាស់ Visa ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសដោយមានការគាំទ្រពី Checkout.com។ ដំណើរការគឺសាមញ្ញ និងងាយស្រួលតាមរយៈ Visa Direct។

ធ្វើឱ្យការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក និងអតិថិជនរបស់អ្នក​នៅជុំវិញពិភពលោកមានភាព​សាមញ្ញ

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែល Visa Direct ជួយលុបបំបាត់​តម្រូវការគ្រប់គ្រងទម្រង់ ACH និង RTP ជាច្រើន។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្លាំងខ្លា

Visa Direct គាំទ្របម្លាស់ទីសាច់ប្រាក់នៅជុំវិញ​ពិភពលោក ស្របពេលដែលជួយបំពេញតាម​តម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខ ហានិភ័យ និង​ការអនុលោមតាមច្បាប់​របស់អតិថិជន និង​ដៃគូ​សហការរបស់យើង។