ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ Visa អាចជួយអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង​ការក្លែងបន្លំ និង​កាត់​បន្ថយហានិភ័យនៃការអនុលោមតាមច្បាប់របស់អ្នក។

Visa Direct ដំណើរការដោយភាពរឹងមាំនៃ​ដំណោះស្រាយ និងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Visa។

ហានិភ័យនៃ​ការក្លែងបន្លំ

ទំនួលខុសត្រូវសូន្យ¹

គោលនយោបាយទំនួលខុសត្រូវសូន្យរបស់យើងធានា​ថាម្ចាស់កាត គឺមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃ​ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។

សន្តិសុខឆ្លាតវៃ

Visa ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយជាច្រើនដែល​អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់បាន ដើម្បីជួយការពារខ្លួនពី​ការក្លែងបន្លំ​លើការទូទាត់ប្រាក់របស់ Visa Direct។

ការអប់រំ​អតិថិជន

ជួយ​អតិថិជន​ឱ្យនាំមុខអ្នកក្លែងបន្លំជាមួយនឹងឯកសារ​អប់រំមកពីក្រុមហ៊ុន Visa។

ជម្លោះ​ដែលកំពុងវិវត្ត

ការកែលម្អកម្មវិធី​ជម្លោះ​របស់យើងកំពុងជួយកាត់បន្ថយ​ការក្លែងបន្លំ​ដោយមេត្រីភាព។

ចង់ដឹងបន្ថែមអំពីហានិភ័យនៃ​ការក្លែងបន្លំ​?

អានសំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីរបៀបដែលអតិថិជន និងអ្នកប្រើប្រាស់អាច​ការពារខ្លួន​ឯងបានពីហានិភ័យនៃ​ការក្លែងបន្លំ​នៅលើ Visa Direct។

ក្របខណ្ឌអនុលោមតាមបទប្បញត្តិ

ចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកដឹកនាំលើសកលលោក

Visa ពិនិត្យមើលហានិភ័យខ្ពស់នៃកម្មវិធី Visa Direct។

គ្រប់គ្រងហានិភ័យតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នក

កំណត់ដែនកំណត់ និងគ្រប់គ្រង​ប្រតិបត្តិការ Visa Direct ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ​ហានិភ័យ​របស់អ្នក។

រកចំណេញពីតម្លាភាពទិន្នន័យ

ប្រតិបត្តិការ Visa Direct បង្កប់នូវទិន្នន័យដ៏សម្បូរបែប។

ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនាពេល​អនាគត

Visa បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពហានិភ័យរបស់ខ្លួន។

តើ Visa Direct គឺជាអ្វី?

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែល Visa Direct ជួយធ្វើឱ្យ​វាអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក។

ហានិភ័យ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់ Visa Direct

ស្វែងយល់បន្ថែម​អំពីក្របខណ្ឌអនុម័តកម្មវិធីរបស់ Visa Direct ទិន្នន័យ​ប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រង។

ករណីសិក្សា៖ សង្គមកសាង Nationwide

សូមមើលពីរបៀបដែល Nationwide បានអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ LexisNexis Risk Solutions សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងព្រំដែន Visa Direct។2,3

ចង់ដឹងបន្ថែមអំពីហានិភ័យនៃការអនុលោមតាមច្បាប់?

អានសំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់អំពី Visa Direct ពីសហគមន៍ហានិភ័យ និងការអនុ​លោម​តាមច្បាប់ ជាមួយនឹងចម្លើយដែលបានផ្តល់ដោយអ្នកឯកទេសរបស់យើង​។