កម្មវិធីលើកកម្ពស់អាជីវកម្ម Powering Businesses Everywhere

ស្វែងយល់ពីវិធីដែល​គណនី 16 ខ្ទង់របស់ Visa អាចជួយ​ជម្រុញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ភាព​អាច​មើលឃើញនៃលំហូរសាច់ប្រាក់


ដំណោះស្រាយ

Graphic showing the two-way flow of cash flow management
A symbol representing a spend management system.

សៀវភៅ​​លំហូរ​សាច់ប្រាក់​។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទីតាំង​ដែល​ក្រុមហ៊ុននានាកំពុងស្ថិតនៅក្នុង​ទីផ្សារ និង​និន្នាការដែលកំពុងបន្ត សូម​អានសៀវភៅ​សន្ទស្សន៍​លំហូរ​សាច់ប្រាក់​។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ


Customer paying for a coffee using a Visa credit card. Unexpected expenditures with company cards, such as eating out, necessitate good spend management protocols
ymabii-info-for-small-business-800x450.jpg
Business owner examining the Visa business software solutions that are enabling their business to grow