• កម្មវិធីលើកកម្ពស់អាជីវកម្ម Powering Businesses Everywhere

    ស្វែងយល់ពីវិធីដែល​គណនី 16 ខ្ទង់របស់ Visa អាចជួយ​ជម្រុញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។


p2p-automation-make-the-change-now-800x450
payables-automation-make-the-change-now-800x450
spend-management-make-the-change-now-800x450
invoice-management-make-the-change-now-800x450
payment-consulting-make-the-change-now-800x450
cash-flow-visibility-index-800x450

សៀវភៅ​​លំហូរ​សាច់ប្រាក់​។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទីតាំង​ដែល​ក្រុមហ៊ុននានាកំពុងស្ថិតក្នុង​ទីផ្សារ និង​និន្នាការដែលកំពុងបន្ត សូម​អានសៀវភៅ​សន្ទស្សន៍​លំហូរ​សាច់ប្រាក់​។
ទាញយក

ymabii-visa-commercial-offers-800x450
ymabii-info-for-small-business-800x450
ymabii-securing-the-future-of-payments-800x450