សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន (2021)

ទទួលបានដំណឹងថ្មីៗជាមួយព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត​របស់ Visa ។