គ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកចង់ទៅ | Visa

Contactless Payment

ការទូទាត់ជាមួយ Visa កាត
តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា​ Contactless

ទូទាត់យ៉ាងរហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពជាមួយ Visa កាត តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Contactless

ស្វែងរកប័ណ្ណ Visa

ស្វែងរកប័ណ្ណ Visa​ ដែលសក្តិសមនឹងលោកអ្នក

មិនស្មុគ្រស្មាញនឹងសាច់ប្រាក់ឡើយ​ ព្រោះលោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ដោយប្រើប័ណ្ណ​ Visa នៅគ្រប់ពេល​វេលា​ និងគ្រប់ទីកន្លែង។


ស្វែងយល់បន្ថែម