• យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីអុកតានខ្ពស់ចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៅទីនេះ។

    ទទួលបាន​ឧបករណ៍​ដើម្បី​អាចទៅដល់​អ្នកទិញគោលដៅរបស់លោកអ្នក និង​វាស់វែង​ឥទ្ធិពល​ការផ្សព្វផ្សាយ​ទៅលើការលក់។

ដំណោះស្រាយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Visa

ឈុតផលិតផលថ្មីដ៏មានអនុភាពពី Visa ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុងការជួយដល់ការកំណត់​គោលដៅ​ចំណាយ​ និងការវាស់វែងលទ្ធផលយុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់លោក​អ្នកឱ្យបានកាន់តែប្រសើរ – ដែលទាំងអស់នេះ ភ្ជាប់មកជាមួយការការពារ​ឯកជនភាព​ ដូចដែលលោក​អ្នកបានរំពឹងទុក​ពី​ Visa ។ មាននៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងឌីជីថលឈានមុខគេ អតិថិជន​របស់​ Visa (Visa Audiences) អាចផ្តល់នូវព័ត៌មានអ្នកទិញគោលដៅរបស់លោក​អ្នក ហើយការវាស់វែងលទ្ធផលការ​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​របស់ Visa (Visa Ad Measurement) អា​ច​បង្ហាញ​ពី​បរិមាណដែលលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយ​ក្លាយទៅជាការលក់។
 

ស្ត្រីជាមួយទូរស័ព្ទ
មនុស្ស​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ
បុរសម្នាក់ទិញដោយប្រើប័ណ្ណឥណទាន
មនុស្សមួយក្រុមផឹកភេសជ្ជៈមនុស្សនៅក្នុង​អង្គប្រជុំ
បុគ្គលិកកំពុងសម្លឹងមើលតារាងមួយ
មនុស្សកំពុងសម្លឹងមើលតារាង

តារាងបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ការលក់

ស្រ្ដីម្នាក់កំពុងទិញទំនិញ​នៅក្នុង​ហាង
បុគ្គលិក​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រយួរដៃ

រួចរាល់ដើម្បីចាប់ផ្តើមហើយឬ?

ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពីដំណោះស្រាយកម្មវិធី​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Visa ។
ស្នើព័ត៌មាន
ស្ត្រីកំពុងទូទាត់ប្រាក់​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ​របស់​នាង
ស្ត្រី​ពីរនាក់​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ
ស្ត្រីកំពុង​មើល​​ទូរស័ព្ទ​របស់​នាង​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន​