• យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីអុកតានខ្ពស់ចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៅទីនេះ។

    ទទួលបាន​ឧបករណ៍​ដើម្បី​អាចទៅដល់​អ្នកទិញគោលដៅរបស់លោកអ្នក និង​វាស់វែង​ឥទ្ធិពល​ការផ្សព្វផ្សាយ​ទៅលើការលក់។

ដំណោះស្រាយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Visa

ឈុតផលិតផលថ្មីដ៏មានអនុភាពពី Visa ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុងការជួយដល់ការកំណត់​គោលដៅ​ចំណាយ​ និងការវាស់វែងលទ្ធផលយុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់លោក​អ្នកឱ្យបានកាន់តែប្រសើរ – ដែលទាំងអស់នេះ ភ្ជាប់មកជាមួយការការពារ​ឯកជនភាព​ ដូចដែលលោក​អ្នកបានរំពឹងទុក​ពី​ Visa ។ មាននៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងឌីជីថលឈានមុខគេ អតិថិជន​របស់​ Visa (Visa Audiences) អាចផ្តល់នូវព័ត៌មានអ្នកទិញគោលដៅរបស់លោក​អ្នក ហើយការវាស់វែងលទ្ធផលការ​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​របស់ Visa (Visa Ad Measurement) អា​ច​បង្ហាញ​ពី​បរិមាណដែលលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយ​ក្លាយទៅជាការលក់។
 
reach-high-spenders-555x312
engage-likely-purchasers-555x312
stay-confidential-555x312
choose-syndicated-or-custom-options-555x312know-your-true-roi-360x202
optimize-campaigns-in-flight-360x202
prove-the-value-of-your-marketing-dollars-360x202

twitter-snip-graphic-asset-598x460

visa-audiences-555x312
visa-media-measurement-555x312

រួចរាល់ដើម្បីចាប់ផ្តើមហើយឬ?

ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពីដំណោះស្រាយកម្មវិធី​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Visa ។
ស្នើព័ត៌មាន
Woman signing for package using Square Reader on smart phone with her Visa card for payment.
Two women at a desk looking at a tablet and discussing content on it.
Two women looking at mobile phone while at lunch.