• ទិន្នន័យឆ្លាតវៃដើម្បី​ជម្រុញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

    បង្កើនការការពារប្រឆាំងការបោកប្រាស់។


1
ដៃជាមួយនឹងប័ណ្ណនៅកន្លែងចាក់សាំង

អតិថិជនឆូតប័ណ្ណ

អតិថិជនប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ Visa របស់ខ្លួននៅកន្លែងម៉ាស៊ីនចាក់សាំងស្វ័យប្រវត្តិដែលសមស្រប។
2
ដៃនៅលើក្តារចុចនៅកន្លែងចាក់សាំង

វិភាគប្រតិបត្តិការ

អ្នកវិភាគប្រតិបត្តិការ Visa អាចធ្វើការវិភាគរហូតដល់ 500 ករណីផ្សេងៗគ្នា និងវិភាគលើហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។
3
ស្ថានីយសាំង

បង្កើនការការពារ

ប្រសិនបើពិន្ទុនៃហានិភ័យខ្ពស់ពេក អតិថិជននឹងទទួលបានការជូនដំណឹងដើម្បីទៅខាងក្នុងហើយទូទាត់។
woman-pumping-gas-800x450
gas-pump-return-800x450

នៅក្នុងសារព័ត៌មាន

មើលព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីអ្នកប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការ Visa ។

ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការ Visa ឬ?

បំពេញទម្រង់បែបបទដើម្បីចុះឈ្មោះចាប់ផ្តើម។
បំពេញទម្រង់បែបបទ

លោកអ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍លើ

Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.